Integritetspolicy

Innehållsförteckning

Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi behandlar om våra kunder och affärspartners. Surfeo tillhör företaget Tjekbredbånd.dk. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

 • Tjekbredbånd.dk ApS
 • Vestergade 48 H, 8000 Aarhus C, Danmark
 • CVR-nr: 43600680
 • Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via info@surfeo.com 
 • Telefon: (+45) 44 11 07 43

På Tjekbredbånd ApS tar vi behandlingen av dina personuppgifter på allvar, och vi säkerställer en rimlig och transparent databehandling. Enligt artiklarna 13 och 14 i personuppgiftsförordningen ska vi förse dig med en rad information när vi behandlar uppgifter om dig.

Tjekbredbånd.dk Aps ("Tjekbredbånd") är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har samlat in om dig på vår plattform, Surfeo ("Plattformen"). Tjekbredbånd A/S säkerställer att uppgifterna behandlas i enlighet med den gällande personuppgiftslagstiftning.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Vi samlar in en rad information om dig, inklusive din e-postadress, som vi lagrar och använder för marknadsföringsändamål.

Vi behandlar endast dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är följande:

Att du har samtyckt till behandlingen, jfr artikel 6, mom 1, bokstav a och art. 7 mom 2 punkt a personuppgiftsförordningen, jfr 6 § mom 1 och 11 § dataskyddslagen.

Den behandlingen är nödvändig för fullgörandet av ett avtal som du är part i eller för genomförandet av åtgärder som vidtagits på din begäran innan ett avtal ingås, jfr artikel 6, mom. 1 punkten b personuppgiftsförordningen, jfr 6 § mom 1 å dataskyddslagen.

Att behandlingen utifrån hänsynen till att efter en intresseavvägning kunna visa allmänt tillgänglig information om den köpta bilen har företräde framför dina grundläggande fri- och rättigheter, jfr artikel 6 st. 1 punkt f personuppgiftsförordningen, jfr 6 § mom 1 å dataskyddslagen.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande typer av information:

 • Allmän information i form av dina kontaktuppgifter
 • Innehåll skapat av dig på Plattformen
 • E-postadress
 • Personnummer

Lagring av information

Hos Surfeo lagras din data under kortast möjliga tid. Vi lagrar data för att kunna uppfylla syftet med datainsamlingen. Om inte annat krävs enligt lag lagras data i ca. 5 år.

Genom att kryssa i denna ruta ger du ditt samtycke till att Surfeo får lagra dina uppgifter, inklusive ditt personnummer, i 3 månader. Ditt personnummer lagras endast av den anledningen att om det skulle uppstå problem eller fel vid sändning av krypterade data till leverantören, kan ordern återfinnas i vår databas. Ditt personnummer raderas efter 3 månader.

 • Ditt personnummer används för att genomföra köpet av ditt nya internet. Vi behöver ditt personnummer eftersom det är ett krav från leverantörerna, och därför måste vi använda det för att kunna genomföra ditt köp.

 • Ditt personnummer skickas, tillsammans med de andra inmatade uppgifterna, till den leverantör som du har valt. Vi lagrar dina uppgifter och ditt personnummer i 3 månader, ifall det skulle uppstå problem eller fel vid sändning av din beställning till leverantören.

 • Ditt personnummer skickas och lagras i en krypterad fil, som endast är tillgänglig i 7 dagar för internetleverantören som ska behandla dina uppgifter.

 • Du har när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Skicka bara ett mail till info@surfeo.com och till den leverantör du har köpt internet av, så kommer dina uppgifter att raderas.

 • Surfeo är fullt förpliktade att skydda och hantera dina personuppgifter, inklusive ditt personnummer, med största omsorg och säkerhet. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler om dataskydd, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Vårt ansvar inkluderar, men är inte begränsat till:

Att säkerställa att dina personuppgifter samlas in lagligt, rättvist och transparent.

Att använda dina uppgifter endast för de ändamål de samlats in för, och som du har samtyckt till.

Att lagra dina uppgifter säkert och skydda dem från obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse.

Att säkerställa att dina uppgifter är korrekta och uppdateras vid behov.

Att radera eller anonymisera dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för.

Kontaktinformation:

Om du har frågor, funderingar eller klagomål gällande vår hantering av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss:

Surfeo - Tjekbredbaand.dk ApS

info@surfeo.com

Vi är förpliktade att svara på din förfrågan så snabbt som möjligt och senast inom de tidsramar som fastställts av gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Enligt personuppgiftsförordningen har du ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av uppgifter om dig. Om du vill utnyttja dessa rättigheter, som beskrivs mer i detalj nedan, måste du kontakta oss via kontaktuppgifterna för Tjekbredbånd, som finns listad överst i integritetspolicyn.

Vi behandlar och svarar på din förfrågan så snabbt som möjligt och senast en månad efter att vi mottagit din förfrågan, om inte förfrågans komplexitet och omfattning gör att vi inte kan svara inom en månad. I så fall kan svarstiden vara upp till 3 månader totalt, jfr artikel 12 i personuppgiftsförordningen.

Rätt till insyn i personuppgifter

På begäran till Tjekbredbånd kan du få insyn i vilka personuppgifter vi behandlar om dig och vilken behandling som sker, jfr personuppgiftsförordningens artikel 15. I synnerhet kan du få tillgång till följande information:

 • Syften med behandlingen
 • Berörda kategorier av personuppgifter
 • Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna lämnas eller kommer att lämnas ut
 • Den avsedda tidsperioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras
 • All tillgänglig information om var personuppgifterna kommer ifrån, om de inte samlas in från dig
 • Du kan också få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Denna rättighet kan dock begränsas av hänsyn till integritetsskydd för andra personer, affärshemligheter och immateriella rättigheter

Rättelse eller radering av personuppgifter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade, jfr artikel 16 i personuppgiftsförordningen.

Dessutom har du rätt att få personuppgifter om dig raderade i enlighet med artikel 17 i personuppgiftsförordningen, om:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för att uppfylla de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades
 • Du har återkallat ditt samtycke och det finns ingen annan laglig grund för behandlingen
 • Du invänder mot behandlingen och det finns inga legitima skäl för behandlingen som föregår invändningen
 • Personuppgifterna har behandlats olagligt

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för.

Raderingen kan dock begränsas i vissa fall. Framför allt kan radering inte ske om vi är juridiskt skyldiga att lagra hela eller delar av personuppgifter eller om det är nödvändigt att lagra personuppgifterna för att ett rättsanspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. I så fall kommer vi endast att lagra den information som vi är juridiskt skyldiga eller berättigade till och kommer att radera andra personuppgifter.

Återkallande av samtycke

När vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke från Tjekbredbånd har du rätt att återkalla ditt samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till Tjekbredbånds behandling av dina personuppgifter helt eller delvis, jfr artikel 7 i personuppgiftsförordningen.

Om du återkallar ditt samtycke kommer Tjekbredbånd att upphöra att behandla de personuppgifter som du har återkallat ditt samtycke till, såvida inte Tjekbredbånd är juridiskt skyldigt eller berättigat att lagra hela eller delar av dina personuppgifter. I så fall kommer Tjekbredbånd endast att lagra den information som Tjekbredbånd är juridiskt skyldigt att, och kommer att radera andra personuppgifter om dig.

Ditt återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som utförs av Tjekbredbånd fram till och före ditt återkallande av samtycke.

Invändning

Du har rätt att när som helst invända mot Tjekbredbånds behandling av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till just din situation, om behandlingen grundar sig på artikel 6, mom. 1 punkt f om intresseavvägning, jfr artikel 21 i personuppgiftsförordningen.

I detta fall får vi inte längre behandla de personuppgifter som anges på Surfeo, såvida vi inte visar övertygande legitima skäl för behandlingen som har företräde framför dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvarade.

Restriktion

Du har rätt att få Tjekbredbånds behandling av dina personuppgifter begränsad i följande fall, jfr artikel 18 i personuppgiftsförordningen:

 • Medan Tjekbredbånd behandlar en invändning som har gjorts mot riktigheten av de personuppgifter som vi behandlar eller mot lagenligheten av behandlingen. Begränsningen av behandlingen gäller tills vi har avslutat behandlingen av invändningen.
 • Tjekbredbånds behandling är olaglig, men du vill inte att informationen raderas utan snarare bara att användningen av personuppgifterna begränsas.
 • Tjekbredband behöver inte längre personuppgifterna för behandling, utan det är nödvändigt för att ett rättsanspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.
 • Du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21, mom 1, under perioden medan du kontrollerar om Tjekbredbånds berättigade intressen går före dina berättigade intressen

Klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk

Vi rekommenderar generellt att du läser mer om GDPR så att du är uppdaterad om reglerna.