Vad är ett stadsnät?

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 13. mars, 2024

Ett stadsnät är ett samlingsbegrepp för den infrastruktur som vanligtvis ägs eller drivs av en kommun för att tillgodose invånarna med bredband.

Ett stadsnät är en bredbandsinfrastruktur som aktivt byggs ut i en stad eller ett specifikt område. Ett stadsnät består av fiberoptiska kablar som distribuerar bredbandsignalerna till invånarna.

Det fiberoptiska nätverket möjliggör ett höghastighetsinternet, telefoni samt andra kommunikationstjänster.

Stadsnätet utgör också en viktig funktion i förhållande till att agera som en plattform för kommunikationstjänster, och utgör idag en stor och viktig del i den digitala infrastrukturen i stad och region.

Stadsnätet ger också plats till andra tjänster inom kommunen, såsom fjärrvärme och fjärrkyla. 

Genom implementeringen av stadsnät kan invånarna få tillgång till höghastighetsbredband och stabila anslutningar, vilket i sin tur hjälper till med att underlätta digitaliseringens framfart.

Stadsnätet är i din utformning vanligtvis en öppen infrastruktur, som tillhandahålls av kommunen och som är öppet för alla bredbandsoperatörer att ansluta sig till.

Det ger upphov till en konkurrens mellan operatörerna vilket ofta ger dig som kund bättre priser.

Vad är ett stadsnät?

Vad betyder stadsnätet?

Utbyggnaden av stadsnäten i Sverige har de senaste åren blivit allt mer central och betydelsefull för digitaliseringens framfart.

Genom fibernätet främjas digitaliseringen och konkurrenskraften mellan stadsområdena stärks. Stadsnätet kan vara med i att öka attraktiviteten för en stad och bidra till att locka till dig nya invånare eller företag. 

Stadsnätet har också haft en betydande roll i Sveriges nuvarande bredbandsstrategi och regeringens ambition om att öka hushållens tillgänglighet till bredband via stadsnätet. Men det finns också flera aspekter.

Genom stadsnätet kan en snabb och pålitlig bredbandsanslutning existera, vilket underlättar och främjar samhällets vidare utveckling, ur såväl ett ekonomiskt perspektiv som för social och allmän samhällsutveckling.  

Stadsnäten kan också bidra till en mer hållbar framtid, då det också möjliggör fjärrvärme och fjärrkyla, vilket i sig bidrar till att minska behovet av fossila bränslen.

Öppna stadsnät

Ett öppet stadsnät innebär en öppen plattform som drivs av kommuner och kommunala bolag i Sverige.

Syftet med ett öppet stadsnät är att skapa en neutral infrastruktur som gör att ett flertal operatörer kan erbjuda sina bredbandstjänster samtidigt till invånarna utifrån lika villkor.

Detta ger upphov till konkurrens på marknaden samtidigt som det öppnar upp för flera valmöjligheter för användaren.

Det minskar också risken för att en tjänsteleverantör intar en dominerande ställning på bredbandsmarknaden. 

Öppna stadsnät har idag fått en viktig roll i utbyggnaden av bredband i Sverige, och har idag en viktig roll i att främja digital utveckling och hållbarhet.

Öppna stadsnät

Stängda nät

Ett stängt stadsnät är motsatsen till ett öppet stadsnät. Ett stängt stadsnät är ett nätverk som är begränsat till en bredbandsoperatör eller ett litet urval av bredbandsoperatörer.

Begränsningen innebär att det enbart är den operatör som har ett avtal med ägaren av stadsnätet, och att det enbart är den operatören som kan erbjuda sina tjänster till invånarna som tillhör stadsnätet i området. 

Som kund i ett stängt stadsnät har man vanligtvis något begränsade möjligheter att välja bredbandsleverantör och tjänster, eftersom man som kund enbart oftast har en eller ett fåtal operatörer att välja bland.

En konsekvens som kan uppkomma är att priserna blir högre tillföljd av att det inte finns en konkurrens mellan operatörer om kunderna.

Frida Almquist
Skriven av Frida Almquist

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.